Slangepumper til rensningsanlæg

LSM Pumper har i mange år leveret slangepumper til store og små rensningsanlæg rundt omkring i hele Danmark. På de mindre rensningsanlæg bliver der brugt små slangepumper, som LSM-10 og LSM-15. De bliver brugt til at pumpe kemikalier/polymer ind til det urene vand for at nedbryde de partikler, der nu måtte være i alt det vand/slam, som kommer fra alle hustande.

LSM har også leveret de større pumper til rensningsanlæg som LSM-25, LSM-32 og LSM-40. Disse pumper er en fordel at bruge til den proces hvor slammet pumpes videre til en anden beholder. Dette slam kan være meget tørt, da det indeholder meget sand, men dette er ikke en hindring for en LSM slangepumpe, da denne pumpe kan klare meget tør kørsel.

Herunder finder du en kort beskrivelse af de tre trin, der er på et rensningsanlæg.

De forskellige processer i et rensnings anlæg:

Første trin - Den mekaniske proces:


Spildevandet bliver ledt gennem en rist, hvor de groveste partikler (vatpinde, bind, træ mm.) bliver frasorteret og sendt på forbrændingen. Derefter udskilles der sand fra spildevandet. Sandet udskilles ved bundfældning og vaskes, og kan derefter bruges som afdækning på lossepladser. Sandet kommer primært fra veje og føres med regnvandet til rensningsanlæggene. Det sidste led i den mekaniske rensning er fjernelse af fedt. Fedtet vil under gunstige forhold lægge sig på overfladen og kan derved skrabes af.

Anden trin - Den biologiske proces:


Spildevand indeholder store mængder organisk materiale især fra toiletbesøg. Det organiske materiale kan nedbrydes af mikroorganismer (bakterier). I de biologiske tanke blandes spildevandet med aktivt slam, som er slam, der i forvejen indeholder et stort antal mikroorganismer. Mikroorganismerne nedbryder det organiske materiale. For at denne proces skal forløbe tilfredsstillende, skal der tilføres ilt til spildevandet. Efterhånden som der nedbrydes mere og mere organisk materiale, vil mængden af aktivt slam stige. Det slam, der er i overskud, fjernes derfor løbende fra de biologiske tanke.
Under nedbrydningen af det organiske materiale fjernes en stor del af kvælstoffet fra spildevandet. Noget af kvælstoffet fordamper til atmosfæren, og en del bruges af bakterier til deres vækst. Fra de biologiske tanke ledes spildevandet til efterklaringstanke, hvor den sidste rest af slam falder til bunden og pumpes tilbage til de biologiske tanke. Det overskydende slam bliver pumpet på tanke og derefter afvandet enten på en presse eller en centrifuge. Slammet bliver derefter anbragt i et depot og senere fordelt på landbrugsjord.

Sidste trin - Den kemiske proces:


Her fjernes fosfat fra spildevandet. Når man fjerner fosfor fra spildevandet, vil det ikke virke som næring for planter i vandmiljøet. Fjernelsen af fosfat sker ved at tilsætte jernsulfat eller aluminiumforbindelser. Disse stoffer binder sig til fosforen og danner et tungtopløseligt stof, der bundfældes. (Fosfat kommer fra vaskemidler og toiletvand). Når vandet er blevet iltet, ledes det ud i et nærliggende vandløb. Vandet er nu så rent, at det stort set ikke påvirker miljøet.

Klar til at finde løsningen?

Kontakt

Kom med dine udfordringer. Vi sparrer og hjælper dig videre.

Back to top